GODSjÄrvÄgen la grunden fÖr ett industriellt samhÄlle frÅn seklets bÖrjan


Fokuseringen pÅ energieffektivitet och miljÖpÅverkan har gjort att lÅngvÄga godstransporter pÅ vÄg har nÅtt vÄgens Ände!

veta mera

 

Radikala förändringar erfordras och CCT Intermodal Sweden AB skapar framtidens moderna transporter för gods, minimal energiåtgång och liten påverkan på vår miljö.


FÖRBLIR MODERN ÄVEN NÄSTA SEKEL


Det är inget tvivel att allt långväga gods skall fraktas på järnvägen!

EnergifÖrbrukningen mÅste vara avgÖrande

Vill man göra allvar av att spara energi så måste de långväga transporterna över på järnväg. Eftersom de flesta godstransporter utförs med maxhastighter kring 90 km/h kommer den enskilt största inverkan från rullmotståndet. Det finns ett allmänt vedertagen paxis att för att förflytta enheten 1 på järnväg åtgår energin 1 och med lastbil energin 15. Sedan måste man ta hänsyn till fordonens skilda sammansatta verkningsgrader.

Resultatet blir:

Järnvägen ca 2

För lastbilstransporter med diesel motorer 74

För lastbilar med elmotorer ca 35 - 45

Skall vi fortsätta att betala dessa höga energikostnader samt även andra negativa utsläpp som lastbilstrafiken åstadkommer för all framtid?

 

Intermodala godstransporter har två inbyggda systemfel

På bilden framgår de båda systemfelen tillsammans.

Trailern: Varför skall järnvägen frakta med en behållare med hjulaxlar och en massa saker som inte behövs för järnvägstransporter. Kräver dessutom specialvagnar för att överhuvudtaget kunna transporteras. Fördyrar transportkostnaderna oerhört.

Omlastning: För att kunna lasta om trailern från tåget krävers ledningsfritt område för att truckar och kranar skall kunna lasthantera trailern. Tåget måste rangeras till ledningfri terminalområde där hanteringsutrustningen finns. Förstör det logistiska upplägget totalt.

Resultat: Kan endast komma ifråga då det gäller ändpunktstransporter och är inget för en rationell intermodal hanterings lösning.

 

Trailern mÅste bort i intermodala transporter

Trailers problemet! Terminaler för att hantera trailers kräver ledningsfritt utrymme och höga lyft. Kostsamma kranar och rangeringar skapar höga kostnaer för omlastning av trailers.

Behövs trailern? Egentligen inte. Det går lika bra att använda en ren container. Varför skall man hantera med hjulaxlar och använda kostsamma specialvagnar för trailers.

Gå över till containers! Då kan kostnaderna för omlasting på enkla terminaler sänkas rejält och vi kan få en rationell linjetrafik som gynnar alla kunder. Det blir även snabbare service till kunderna.

Dags att göra något!

Resultat: Kan endast komma ifråga då det gäller ändpunktstransporter och är inget för en rationell intermodal hanterings lösning

 

Ett systemskifte mÅste komma inom intermodala transporter

förändrar både prisbilden och service för de intermodala transporterna. Tätare turer och lägre kostnader. Billiga terminaler på många platser istället för några få omlastningsterminaler.

Kortare matartransporter ger fler avgångar och det går att lägga upp mycket konkurenskraftig transportstruktur när man slopar ändpunktstrafiken. Man fraktar heller inte tillbaka godset i transportriktningen utan man flyttar hela tiden godset framåt.

 

Enkla automatiska terminaler med horisontella omlastningar under befintlig elledning "Myran"

Det går att skapa enkla, effektiva automatiska terminaler som ligger tätt placerade och som fyller kravet på en modern terminal. Dessa terminaler hanterar inte trailers. Därför kommer omlastningskostnaden att vara mycket låg.

En enkel termninal kan placeras på ett siodospår till huvudspåret och tåget kan enkelt bara komma av spåret en kort tid för omlastningar och sedan köras direkt ut på huvudspåret igen. Ingen rangering ned till speciellt terminalområde som är fritt från elledningar.

"Myran" hanterar autmatiskt containerenheter mellan järnvägen och terminaler och vice versa. En snabb omlastning och den är automatiskt opererande.

Kortare matartransporter ger fler avgångar och det går att lägga upp mycket konkurenskraftig transportstruktur när man slopar ändpunktstrafiken.

Du hittar en animering genom denna länk

 

Terminalens produkter

Den enkla rena containern är den lastbärare som skall gälla i framtiden. Nu finns även PW-containern (pallet wide) vilket tillåter 2 lastpallar i bredd. Kan direkt konkurrera med trailerns lastförmåga. Genom att terminalerna ansvarar för hela distributionen, inklusive distributionsfordonen erhålles ett renodlat ansvar för att distributionen kommer att fungera.

Tätt mellan terminalerna, linjetrafik istället för ändpunktstransporter. Helt automatiska terminaler som lastar och lossar containers under den befintliga elledningen. Terminalerna enkla och genomströmmande, tåget kommer in, den automatiska omlastningen sker snabbt och tåget är ute på spåret igen.

 

Prover i full skala har genomförts med distributionsfordonet och 40 fots container

I ett prov med 40 fots container och distributionsfordonet för 40 fots containers genomfördes i full skala under 4 månaders testperiod. Fordonet fick genmföra verkliga transporter med verkligt material och mellan verkliga kunder. Containern placerades på avsedda stolpar/stödben och kunde lastas, lastas av när den var placerad på plats.

Det fanns även möjlighet att lasta och lossa containern med truck eftersom den inte kunde röra sig i någon riktning. En stor säkerhetsfaktor vid lastning och lossning.

Här hittar du en videofilm från testkörnigarna

Godsterminaler för höghastighetstågen

Ett snabbt godsnät som kommer att ligga en nivå upp kommer att kräva speciella terminaler. Allt kommer att ske en nivå upp och lämpligen kommer det att finnas hanteringsutrusningar som arbetar på det planet. Sedan kan man som skissen visar placera höglager på båda sidorna om terminalen.

Det kommer att bli högeffektiva terminaler med automatisk omlastning och godset kan köras vidare ut i landet med 2 - 300 km/h vilket kommer att verkligen öka industrins möjligheter till konkurrens. Därtil förflyttas i det närmaste friktionsfritt med vår InfraMag lösning

Med stÅlbroar fÖr godstransporter och InfraMag!

Det är fullt möjligt att bygga upp ett godssystem som transporterar gods med hastigheter mellan 250 och 350 km/m. Dessutom så kommer infraMag lösningen att möjliggöra att transportrerna sker i det närmaste friktionsfritt. Ehandelsgodset som transporteras med persontågen kan ha en hastighet på 4 - 600 km/h.

Systemet kommer att vara helt autständigt då godset flytta 3 till 4 ggr snabbare med tåget (tyngre godset) än med lastbilar. Dessutom har lastbilarna en avsevärt högre energiförbrukning för att flytta gods på marken. Det finns alltså inget skäl att räkna med lastbilen som ett allmänt transportmedel för gods i framtiden.

Lastbilar behövs men bara som rent distributionsfordon. Det finns skäl att räkna med stora omställningar inom transportnäringen. Till ett snabbt system som är miljövänligt, låga energikostnader och mycket flexibellt.

Utveckling av godstransporterna i framtiden

Energi- och miljökostnader kommer att vara styrande.

De långväga transporterna kommer uteslutande att transporteras på järnväg. Kan transporteras med 3-4 ggr högre hastigheter, i jämförelse med lastbilar, och till en bråkdel av energikostnaderna för lastbilen och miljöpåverkan för järnvägen är nästan obefintlig.

Lastbilen behövs men bara i distribution, fordonen tillhör terminalerna. Men även distributionen med lastbil är starkt begränsad. Har stora energikostnader och är negativ för miljön, även med eldrift.

En hel del distribution kommer att ske med drönare, som tillhör terminalerna. Har höga energikostnader och påverkar miljön. Stor fördel att den inte behöver någon fysiskt infrastruktur.